Oferta

Biuro Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa – organ prowadzący zasoby map geodezyjnych Warszawy

oferta biura geodezyjnego

mapy

 • mapa do celów projektowych
 • mapa do celów prawnych
 • mapa numeryczna (cyfrowa)
 • mapa sytuacyjno – wysokościowa

pomiary realizacyjne

 • wytyczenie: budynków, budowli, urządzeń uzbrojenia terenu
 • tyczenie przyłącza gazu, prądu, wody, kanalizacji…
 • pomiary kontrolne, przemieszeń i odkształceń
 • wyznaczenie zera budowy

pomiary powykonawcze

 • geodezyjna inwentaryzacja budynków, budowli i  urządzeń: nadziemnych, naziemnych, podziemnych

pomiary powierzchni wg. aktualnych norm i standardów

prace 3D

 • pomiar objętości mas ziemnych, kruszyw i materiałów sypkich
 • pomiary pionowości i owalizacji zbiorników

prace prawne

 • podział nieruchomości, rozgraniczenie
 • wznowienie, wytyczenie granic nieruchomości
 • mapa do celów prawnych, sądowych, zasiedzenia

* nie wykonujemy pomiarów powierzchni upraw oraz użytków rolnych ani innych prac na terenach rolnych

Oferta usług informatycznych

 • Mapy numeryczne – cefrowe, wektorowe dla AutoCAD
 • Numeryczny model terenu
 • Programowanie w językach skryptowych (HTML,PHP,VBS,SQL) oraz obiektowych(VB,VBA)
 • Transformacja i kalibracja rastrów

Usługi językowe

 • Jezyk angielski – tłumaczenia techniczne z zakresu geodezji, GIS, GPS

Tanie, profesjonalne biuro geodezyjne w Warszawie